DOLAR 20,0956 0.64%
EURO 21,6448 1.02%
ALTIN 1.252,620,59
BITCOIN 5554400,77%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz www.gazetegundem.com sitemizin (bundan sonra İnternet Sitemiz olarak anılacaktır) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya anılan internet sitesinin hizmetlerine üye olan (bundan sonra Üyelerimiz olarak anılacaktır) veya ziyaret eden (bundan sonra Ziyaretçilerimiz olarak anılacaktır) kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir.

Üyelerimizin/Ziyaretçilerimizin İnternet Sitemizin kullanımı ile ilgili olarak tarafımızca toplanan veya kendilerinin İnternet Sitelerimize girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında bilgi vererek Üyelerimizi/Ziyaretçilerimizi bilgilendirmek/aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2. Toplanan Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen yöntemlerle Üyelerimizden/Ziyaretçilerimizden çeşitli veriler toplanmaktadır. Toplanılan veriler, Üyelerimizin/Ziyaretçilerimizin kullanımlarına göre değişkenlik göstermektedir.

İşbu başlık altında, İnternet Sitelerimiz aracılığı ile toplanan, işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

a-Üyelerimizin/Ziyaretçilerimizin Paylaştığı Bilgiler: İnternet Sitemizi kullanmak veya çeşitli hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kayıt veya üye olmak için vermiş olduğunuz bilgilerdir. Kayıt Bilgileri; isim, soy isim, elektronik posta adresi, cinsiyet, posta kodu, doğum günü, cep ve ev telefonu numarası, medeni hal, adres, eğitim durumu, meslek v.b. tanımlayıcı bilgileri içerebilir.

b-Mobil uygulamalar aracılığıyla alınan bilgiler: Mobil uygulamalarımızı kullanırken paylaştığınız bilgiler; konum bilgisi, medya dosyaları, profiller, kişiler, depolama, kablosuz ve bluetooth bağlantı detayları gibi çeşitli bilgileri içerir.

c-Anketler aracılığıyla alınan bilgiler: İnternet Sitelerimizde yer alan anketlere verdiğiniz cevaplardır.

d-Kamuya açık bilgi ve gönderiler: Gönderdiğiniz yorum ve içerik ile ad-soyad, kullanıcı adı, yorumlar, beğeniler, profil bilgileri ve fotoğraf da dahil bu gönderi ve içerikle beraber bulunabilecek sizin hakkınızdaki her tür bilgiden oluşabilir. Gönderilen bu bilgilere herkes ulaşabilir ve arama motorlarının arama sonuçlarında görüntülenebilir.

e-Sosyal medyadan alınan bilgiler: Sosyal medya hizmeti aracılığıyla İnternet Sitemize ulaşır veya giriş yaparsanız veya İnternet Sitemizde yer alan bir hizmeti bir sosyal medya hesabına bağlarsanız, bu sosyal medya hizmeti ile bağlantılı olarak kamuya açık hale getirdiğiniz bilgileri, bu tür bilgi ve içerikleri toplama, saklama ve kullanma konusunda tarafımızı yetkilendirmiş olursunuz.

f-Faaliyet bilgileri: İnternet Sitemize eriştiğinizde ve bu hizmetleri kullandığınızda, bu ziyaretleriniz ile ilgili olarak; İnternet Sitelerimize bağlanabilmenizi sağlamak için sunucularınız, IP adresiniz, tarayıcı türünüz ve diğer yazılım veya donanım bilgileriniz de dahil, bilgisayar, cihaz ve tarayıcınız hakkında bilgileri toplayabilir ve kaydedebiliriz.

g-Otomatik olarak toplanan bilgiler: Çerezler ve diğer izleme teknolojileri üzerinden size ait verileri toplayabiliriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen gazetegundem.com GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI’nı inceleyiniz.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği.

İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen ilkeler ve işleme şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında, Üyelerimize/Ziyaretçilerimize her türlü desteğin sağlanması, kullanıcı tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek verilecek hizmetlerin bu kapsamda geliştirilmesi ve güncellenmesi, şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin devam ettirilebilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, internet sitelerimize, mobil uygulamalarımıza ve mobil web sitelerimize iletilen  (e-bülten üyeliği de dahil olmak üzere) üyelik taleplerinin değerlendirilmesi ve üyelik ilişkisinin kurulması, elektronik posta ile bülten gönderilmesi ve bildirim yapılması, pazar araştırmaları ve istatistiki çalışmaların yapılması, etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi, ziyaretçi memnuniyetinin ölçülmesi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, reklam satışlarının gerçekleştirilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, optimizasyon, denetim, istatistikî analiz, risk yönetimi, üye doğrulama işlemlerinin yapılması, konuma bağlı veya konumla ilişkili İnternet Sitemize ait fonksiyonların kullandırılması, profilleme, işbirliği yapılan üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından Üyelere/Ziyaretçilere tanıtım ve pazarlama yapılması amaçlarıyla ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Üyelerimize/Ziyaretçilerimize ait veriler; iş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimizden temin edilecek hizmetin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerimize, Grup Şirketleri ile mevcut olan ilişkiler kapsamında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Grup Şirketlerimize ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişilerine aktarılabilecektir.

Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: İnternet Sitemizin kullanımı öncesinde veya sırasında, Üyelerimizin/Ziyaretçilerimizin kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder.

İnternet Sitemize üye olurken ve e-bültenlerimize abone olurken paylaştığınız bilgiler, anketlere verdiğiniz yanıtlar, iletişim/şikâyet formları ile yaptığınız başvurular, tarafımıza gönderdiğiniz e-postalar bu kapsamdadır.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: gazetegundem.com’un sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Üyelerimizin/Kullanıcılarımızın kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır.

5.Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanakları: Kişisel verileriniz; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olduğu, fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızın alınamadığı, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olduğu, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olduğu, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirildiği, meşru menfaatlerimiz için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olduğu ve kanunlarda açıkça öngörülen hallerde ve şayet söz konusu durumlardan biri mevcut değil ise bu durumda açık rızanızı almak koşuluyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ğ) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

7. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması:

Üyelerimiz/Ziyaretçilerimiz, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; bu hususta hazırlayacakları dilekçenin ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokak, Petraki Apartmanı No: 3/8 Galata, Beyoğlu / İSTANBUL adresine göndererek veya kimliğini ibraz etmek şartı ile ıslak imzalı dilekçeyi aynı adrese şahsen elden teslim ederek veya imzalı dilekçeyi bilgi@gazetegundem.com elektronik posta adresini kullanarak iletebilirler. Posta ile yapılan başvurularda, başvuru zarfının üzerine; elektronik posta ile yapılan başvurularda ise iletinin konu kısmına, “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

Üyelerimiz/Ziyaretçilerimiz tarafından yukarıda belirtilen hakların kullanımı için yapılacak başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin (T.C. Kimlik kartı fotokopisi vb.) eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup, yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda ilgili kişinin;

a) Adı, soyadı, imzası,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya yabancı kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

e) Talep konusu,

bilgilerinin belirtilmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde tarafımıza iletilmesi durumunda, bu talebiniz, tebliğ tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Lütfen İnternet Sitemizi kullanmaya başlamadan önce KULLANIM KOŞULLARI ve GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI bölümlerini ziyaret ediniz.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.